Meist

Ühing loodi Jõhvi Vallavalitsuse ja Mäetaguse Vallavalitsuse poolt, kes olid samas ka partnerid projektis: öeIda-Virumaa Keskregiooni aktiviseerimiskeskuse loomine vähese konkurentsivõimega inimestele (rahastus – Meede 1.3. Võrdsed võimalused tööturul).

Eelpool nimetatud projekti üheks eesmärgiks oli seatud ka jätkusuutliku mittetulundusühingu loomine, mis saigi teoks 08.08.2008.

Projekti meeskonda kuulusid projektijuht, juhiabi, 3 mentorit, raamatupidaja ning juhtumikorraldaja. Projekti tegevused lõppesid 31.07.2008 ning alates 01.09.2008 jätkas loodud aktiviseerimiskeskus tööd sama sihtgrupiga (jätkusid tööharjutused ning töötute nõustamine).

Aktiviseerimiskeskuses jätkasid tööd projekti raames koolitatud ning töötutega tegelenud mentorid (3 inimest), projektijuht ning juhiabi.

Seisuga 16.11.2009 töötavad Ühingus jätkuvalt eelmise projekti meeskonnast – projektijuht (hetkel keskuse juhataja), projektijuhi abi ning 3 mentorit.

Projektide läbiviimise kogemus

Projekti nimi ja võimalusel lepingu number: Jõhvi Vallavalitsuse projekt Ida-Virumaa Keskregiooni aktiviseerimiskeskuse loomine vähese konkurentsivõimega inimestele“. Taotluse rahuldamise otsus nr 22; 30. märts 2007. Projekti nr. 1.0301.07-0248

Elluviimise aeg: 01/04/2007 – 31/07/2008
Finantseerimise allikas: Euroopa Sotsiaalfond (meede 1.3)

Projekti lühike sisukirjeldus :

Projekti üldine eesmärk: Ida-Virumaal on toimiv töövalmidust toetav teenuste pakkumine pikaajalistele töötutele aktiviseerimiskeskuse baasil.

Otsesed eesmärgid olid :

a) Ida-Viru keskregiooni töötute aktiviseerimiskeskuse töö käivitamine maakonna keskuses Jõhvis
b) Tugiprogrammi elluviimine pikaajaliste töötute aktiviseerimiseks ja integreerimiseks ühiskonda

Käesolev projekt jagunes kaheks põhietapiks, millest kumbki eeldas järgmisi tegevusi:

1) Projekti haldamine ja aktiviseerimiskeskuse käivitamine :
* Projekti meeskonna komplekteerimine;
* Aktiviseerimiskeskuse ruumide sisustamine;
* Aktiviseerimiskeskuse MTÜ käivitamine

2) Tugiprogrammi elluviimine :
* Sihtgrupi ja avalikkuse teavitamine;
* Sihtgrupi registreerimine ja suunamine projekti;
* Kohanemiskoolituse korraldamine;.
* Tööharjutuse korraldamine;
* Erialakoolituse korraldamine

Edukalt käivitati Ida-Virumaa Keskregiooni töötute aktiviseerimiskeskuse töö selleks loodud ruumides ning koolitatud personaliga.

Plaanitud tugiprogrammi kaudu toimus projekti sihtrühma aktiviseerimine ning integreerimine ühiskonda

Projektis osales kokku 214 inimest, kellest rakendus tööle kokku 59. Kohanemiskoolituse läbis 125 töötut ning 132 töötut osales erinevatel tööharjutustel, kõik kokku 10 198 tundi. Erialakursustel osales kokku 14 inimest, kellest rakendus tööle 7.

 

logo-sotsiaalfond